پذیرش در مقطع لیسانس مستقیم

برای ورود مستقیم به دانشگاه های آلمان شما نیاز دارید سطح علمی برابر با دانش آموزان آلمانی داشته باشید. سیستم آموزشی ایران و چند کشور دیگر تنها با گذراندن دوره مدرسه این سطح به دست نمی آید و دانش آموزان پس از دوره پیش دانشگاهی باید در دوره کالج نیز شرکت کنند.
اما در حالتی این روزه کالج قابل حذف شدن است که شما در رشته مرتبط با رشته مد نظر خود در کشور آلمان در یکی از دانشگاه های سراسری ایران به مدت حداقل دو ترم تحصیل کرده و یا لیسانس کامل در رشته مرتبط در یکی از دانشگاه های آزاد را گرفته باشید
در این حالت و داشتن حداقل مدرک B1برای بعضی رشته ها مدرک B2 درخواست ورود مستقیم کنید. البته مشروط به کامل کردن زبان آلمانی در یکی از موسسات زیرنظر و یا جدا از دانشگاه در آلمان.