پرداخت هایی که رفرنس نداشته باشند یا از کلمات مبهم و مجهول استفاده شده باشد، ترتیب اثر داده نخواهد شد. در صورت اشتباه یا پر نکردن رفرنس، پرداخت کننده موظف است با تلگرام سایت تماس برقرار نموده و موضوع را شخصا پیگیری نماید. در غیر اینصورت اسیست پی هیچگونه مسئولیتی در قبال پرداخت شما نخواهد داشت.

نحوه نوشتن رفرنس بصورت زیر می باشد:

مشخصات خود را به انگلیسی (بدون کلمات فارسی ) وارد کنید.


راهنمای رفرنس نویسی برای یونی اسیست

تاریخ تولد شما( dd.mm.yyyy)، نام خانوادگی شما (Surname)، نام شما( First Name)، شروع ترم تحصیلی شما ( Winter Semester)، شماره پرونده یونی اسیست شما! (12345)

برای نوشتن رفرنس، نسبت به توضیحاتی که در بالا داده شد، مشخصات خود را با خط زیر تغییر دهید و در قسمت رفرنس فرم قرار دهید.

application number, Surname, First Name, dd.mm.yyyy, SoSe17

WiSe= ورودی ترم زمستان

SoSe= ورودی ترم تابستان

مثال:

03.09.1924,Ali Akbari,SS19,1234567


نمونه رفرنس کلاستهال: فقط تاریخ تولد و نام خودتون رو 

Kostenstelle 3002 0350, Amirmohammad, Akbari, 02.06.1996


نمونه رفرنس زاب:

L2019/12345